Sundolitts Miljödata

BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar överrenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper.
www.bastaonline.se
BREEAM är ett miljöcertifieringssystem från Storbritannien, utvecklat och administrerat av BRE. Med BREEAM-SE är det möjligt att certifiera byggnader på svenska, enligt svenska regler och standarder och samtidigt arbeta efter en internationellt erkänd metod.Certifieringens hårda krav gör att man får en fastighet som starkt bidrar till en bättre miljö.
kontakta oss för info
FTI innebär producentansvar för förpackningar & tidningar vilket innebär att de som producerar en vara har ett miljöansvar att ta hand om förpackningen efter konsumentens slutanvändning.
Den Gröna Punkten är ett varumärke som visar att förpackningsavgiften är betald i det land där förpackningen/förpackade varan saluförs. Gröna Punkten visar att vi tar vårt producentansvar för våra förpackningar enligt lagen om producentansvar för förpackningar SFS 2014:1073
Reach är en kemikalielagstiftning som finns i en EG-förordning och som ska tillämpas direkt av företagen utan att översättas i svenska regler. Reach står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals.
Sunda Hus Miljödata är Sveriges marknadsledande databas över miljöbedömda byggvaror. SundaHus Miljödata är ett verktyg för fastighetsägare att säkerställa medvetna materialval. Med ett webbaserat system och kvalificerad rådgivning är Sunda Hus en helhetslösning för att systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel.
Svanen granskar varor och tjänsters miljöpåverkan under hela livscykeln från råvara till avfall samt ställer krav på funktion och kvalitet. Syftet är att ge Nordiska konsumenter ett bra verktyg för att kunna välja produkter som uppfyller stränga miljökrav. Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande./ The product is listed in the database for building products that can be used in Nordic Swan Ecolabelled buildings.