Ny standard för EPS-isolering

Sundolitts produkter är CE-märkta. Med det menas att produkten kan föras fritt över Europas gränser utan krav på nationell märkning

Gemensamma europeiska standarder har tagits fram för isolerprodukter avsedda att användas som värmeisolering i byggnader. Standarden för EPS-cellplast heter SS-EN13163 "Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade produkter för expanderad styrencellplast (EPS)-egenskapsredovisning",

När kraven enligt standarden är uppfyllda kan produkten CE-märkas och produkten kan föras fritt över Europas gränser utan krav på nationell märkning. I standarden beskrivs hur vi som tillverkare av EPS-cellplast ska prova, kontrollera och redovisa produkterna. Nationella godkännandesystem för isolerprodukter, exempelvis det svenska typgodkännandesystemet, försvinner när CE-märkningen blir möjlig. Framöver är det dock möjligt att få typgodkännandebevis för konstruktioner som uppfyller krav i BBR.

 

Deklarerad värmekonduktivitet  lD och deklarerat värmemotstånd RD 

En skillnad jämfört med tidigare är att väremkonduktiviteten deklareras på ett nytt sätt. Den nya benämningen är och deklareringen sker i steg om 0,001W/mK. Förutom att värmekonduktiviteten deklareras ska även värmemotståndet deklareras. Enligt standarden beräknas värmemotståndet som isoleringens nominella tjocklek och avrundas sedan i steg om 0,05 mK/W. Det nya beräkningssättet av värmekonduktiviteten innebär att värdena är desamma eller något högre jämfört med de tidigare klassificerade klassificerade värdena. Ingen förändring har skett av produkterna.

 

Information på etiketten

Vid CE-märkt cellplastisolering ska tillverkaren informera om produktens egenskaper på etiketten. En del information är obligatorisk och tillverkaren kan även välja att redovisa andrafrivilliga egenskaper. Av de frivilliga egenskaperna har Sundolitt bl a valt att redovisa tryckhållfastheten vid 10% deformation eftersom produkterna ofta används under bärande konstruktioner. En del av informationen på etiketten redovisas med hjälp av koder. Ett exempel är att T1 innebär att tjocklekstoleransen är +/- 2 mm.