Miljørapport (in Norwegian only)


 

MILJØRAPPORT 2001

fra

BRØDR. SUNDE as
Polymerdivisjonen, Ålesund

HELSE - MILJØ - SIKKERHET

Brødr. Sunde as

                           

Innledning
Brødr. Sunde as er driftsteknisk delt i to divisjoner, Polymer og Sundolitt. Miljøredegjørelsen omhandler Polymerdivisjonen, som produserer ekspanderbar polystyren (EPS). Dette produktet kalles Sunde EPS®, og brukes siden til framstilling av Sundolitt® isolasjon og Sunpack® emballasje.

Vi ønsker å produsere våre produkter på en sikker, lønnsom og miljøvennlig måte.

Gjennom vårt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid prøver vi å få til et bedre miljø både innenfor og utenfor bedriften.

I januar 1998 startet vi arbeidet med tanke på EMAS-registrering. EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) ble innført i alle EØS-land i 1995, og er en frivillig ordning for miljøregistrering av bedrifter. Polymerdivisjonen i Brødr. Sunde as ble EMAS-registrert første gang i august 2000.

Hovedhensikten med ordningen er å sikre overholdelse av lovfestede krav, og å fremme kontinuerlig forbedring av miljøinnsatsen i industrien. Dette gjøres ved at bedriftene forplikter seg til å vedta en miljøpolitikk, vurdere sitt miljøarbeid jevnlig og gjøre relevant miljøinformasjon tilgjengelig for myndigheter, kunder, naboer og andre interesserte.

Miljøredegjørelsen er utarbeidet etter kravene i EMAS-forskriften, og er revidert og godkjent av Det Norske Veritas. Et av kravene i EMAS er at bedriften skal ha et miljøstyringssystem. Brødr. Sunde as har valgt å bygge opp styringssystemet etter den internasjonale miljøstandarden NS-EN ISO 14001. Her settes det krav til hvordan bedriften utvikler sine produkter og styrer sine aktiviteter og tjenester med så lav miljøbelastning som mulig.

 

Bedriften


Brødr. Sunde as sitt anlegg i Ålesund, der også hovedkontoret ligger. Polymerdivisjonen til venstre på bildet.


Brødr. Sunde as ble etablert i 1917, som et notbøteri. I 1950-årene startet en ny epoke da plasten kom inn i bildet, - først PVC som flottører til fiskegarn, siden som polystyren til isolasjon og emballasje.

I dag er Brødr. Sunde as Skandinavias ledende produsent av ekspanderbar polystyren (EPS) og isolasjons- og emballasjeprodukter av ekspandert polystyren. Bedriften har utviklet egen teknologi for produksjon av Sunde EPS, som bearbeides til Sundolitt i egne fabrikker. Sunde EPS selges også på det vesteuropeiske markedet.

Hovedkontoret til Brødr. Sunde as ligger i Ålesund, der halvparten av de 70 ansatte arbeider i polymerdivisjonen. Konsernet har 17 ferdigvarefabrikker, fire i Norge, fem i Storbritannia, fem i Danmark, en i Sverige, en i Tyskland og en i Spania.

Polymerdivisjonen har eget kvalitetssikringssystem, og er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001.

Polymerdivisjonen har utslippstillatelse fra Statens Forurensningstilsyn (SFT), og rapporterer årlig alle utslipp.

 

Produktene
Sunde EPS blir produsert ved polymerisering av styrendråper i vann. Dette er en kjemisk prosess der styrenmolekyler kobles sammen til lange kjeder. Det tilsettes noen hjelpestoffer for å styre prosessen og for å gi produktene de ønskede egenskapene. I tillegg tilsettes pentan for at Sunde EPS skal kunne blåses opp (ekspanderes) til ferdig produkt.

Sunde EPS produseres i to ulike typer for forskjellige anvendelser: standard og selvslukkende. Produktet framstilles i flere perlestørrelser der de minste perlene hovedsakelig brukes til emballasje og de største til bygningsisolasjon.

Sluttproduktene, Sundolitt og Sunpack, som fremstilles av Sunde EPS, er miljøvennlige isolasjons- og emballasjeprodukter som gjør at brukeren sparer energi. De består av 98% luft.

Sluttproduktene kan material- og energigjenvinnes og har høy brennverdi. Utslipp fra energigjenvinning er CO2 og vann.


Miljøpolitikk 
Brødr. Sunde as har som mål at virksomheten skal drives uten skade på mennesker og miljø. Gjennom EMAS-forskriften forplikter bedriften seg til en kontinuerlig forbedring av miljøinnsatsen.

Miljøpolitikken revurderes hvert år ved ledelsens gjennomgang, og godkjennes av bedriftens øverste ledelse.

Utdrag fra miljøpolitikken:

De gjeldende tillatelser skal overholdes og lover og forskrifter skal etterleves.
Helse, miljø og sikkerhet skal vektlegges og inngå som en naturlig del både under planlegging og drift.
Det skal arbeides kontinuerlig med forbedring av de ulike faktorer som påvirker miljøet vedrørende prosesser, produkter og tjenester.
Våre ansatte skal informeres og motiveres i miljøarbeidet, slik at de bidrar til at miljøpolitikk og målsettinger blir oppnådd.
Våre underentreprenører som arbeider innenfor vårt fabrikkområde skal følge miljøstandarden til Brødr. Sunde as.
Beredskapsplaner skal utarbeides og vedlikeholdes i samarbeid med offentlige myndigheter for å forebygge og redusere virkningen av utilsiktet utslipp.

Miljøforhold
Denne rapporten gjør rede for de vesentligste miljøbelastningene som oppstår under produksjonsprosessen.

Forbruk av råvarer, energi og vann, samt utslipp til luft og vann, ekstern støy, avfall og ferdig produkt, er gitt i masseflytskjema som utarbeides årlig og som vedlegges rapporten.
 

Forbruk av energi
Produksjonsprosessen benytter damp til oppvarming. Bedriften har installert to dampkjeler, en oljefyrt kjel og en elektrokjel. Vi forsøker å bruke den energiformen som forurenser minst, men dette er likevel avhengig av pris. Hvis olje velges, brukes en type med lavest mulig svovelinnhold. Vinteren 2000 – 2001 steg strømprisene mye og olje ble derfor valgt som energikilde. Det ble da gjort forsøk med å bruke biobrensel i form av dyrefett og dette gikk svært bra. Vi har siden hovedsakelig brukt biobrensel.


Råvarer
Brødr. Sunde as har eget tankanlegg for oppbevaring av styren og pentan. Rundt tankene er det bygget oppsamlingskum for å hindre utslipp hvis det skulle oppstå lekkasjer. Styren og pentan blir levert med tankbåt. Luften som fortrenges fra landtankene ved lossing av styren blir ført tilbake til tankene i båten gjennom en egen rørledning, såkalt dampretur. Pentantanken har installert flytetopp som hindrer avdamping.


Avfall
Brødr. Sunde as har tegnet kontrakt med en ekstern godkjent leverandør på avfallshåndtering. Denne kontrakten skal sikre at alt avfall håndteres etter gjeldende forskrifter. Det gjelder både utsortering av papp og brunt papir, innsamling og transport av spesialavfall, samt håndtering av restavfall. Etter at det ble startet med avfallssortering er avfallssammensetningen endret.

I tillegg til miljøgevinsten som oppnås ved avfallssortering, er avstanden til alle mottak kort, noe som fører til liten miljøbelastning i form av transport.

Det ble oppnådd stor reduksjon i avfallsmengde fra 1998 til 1999. Dette skyldes fokusering på kildesortering, samt økt bevisstgjøring blant de ansatte. Siden har mengden avfall pr. produserte tonn blitt redusert hvert år.


Utslipp til luft
 Fram til 1. juli 1997 hadde bedriften dispensasjon fra kravene i utslippstillatelsen om utslipp av styren til luft. Det ble da installert et renseanlegg for styren, og etter dette har utslippene vært mindre enn de tillatte grenser. I desember 2001 ble det installert et nytt renseanlegg for både styren og pentan. Målinger gjennomført i februar 2002 viser at vi har oppnådd vårt mål om 50% reduksjon av pentanutslippene.

Produksjonen foregår kontinuerlig, og utslippene er derfor fordelt tilnærmet jevnt over hele døgnet.

I tillegg vil det være utslipp av eksos fra tankbåter og trailere som frakter varer til og fra bedriften, samt at en del av interntransporten foregår med dieseldrevet kjøretøy.

Utslipp til vann
Prosessavløp og sanitæravløp er knyttet til et kommunalt renseanlegg. Prosessavløpet inneholder hovedsakelig næringssalter. Utslippstillatelsen regulerer innholdet av fosfor (tot. P), kjemisk oksygenforbruk (KOF) og suspendert stoff (ss) i avløpsvannet. For suspendert tørrstoff (ss) hadde vi i 1999 én måling over kravet, som er rapportert til SFT. Korrigerende tiltak ble gjennomført og vi har siden ikke målt verdier over tillatt mengde.

Termisk forurensing til Borgundfjorden som følge av at rent varmt vann blir sluppet ut er beskjedent, og regnes ikke som vesentlig.
 

Utslipp til jord
Bedriften ligger ved sjøkanten, og det har ikke vært utslipp til jord i de siste årene.


Ekstern støy
Utførte støymålinger viser at bedriften er innenfor gjeldende grenser for industristøy. Imidlertid medførte installering av nytt renseanlegg at støynivået steg. Målinger viser støy over grenseverdien ved et av målepunktene. Imidlertid arbeides det med å redusere utslippet av støy fra denne kilden og bedriften har dispensasjon fra SFT frem til 01.07.02.


Andre opplysninger som gjelder signifikante miljøforhold
Lagringstillatelse for pentan fra Direktoratet for Brann og Eksplosjonsvern medfører at den kan oppbevares på bedriftens område. Vi unngår dermed transport av brannfarlig væske gjennom tettbygd område. Økte lagringsmuligheter for Sunde EPS har medført en miljøgevinst ved at interntransporten er redusert.

Alle bygninger hos Brødr. Sunde as er sprinklet, enten automatisk eller manuelt. I tillegg har fabrikken automatisk brannalarm med varsling til Ålesund brannstasjon. Gjennom god kontakt med brannvesenet er brannfolkene svært godt kjent i våre produksjonslokaler. Brødr. Sundes industrivern, samt brannvesenets beredskap, sikrer mot vesentlige utslipp ved at en brann raskt skal tas hånd om.

Sunde EPS skal oppbevares i godt ventilerte lokaler og skal holdes unna tennkilder.


Helse og arbeidsmiljø

Sykefravær
I 2000 hadde vi flere langtidssykemeldte, noe som førte til at sykefraværet ble høyt i dette året. Noen av de langtidssykemeldte var fortsatt sykemeldte når 2001 startet. Imidlertid sank sykefraværet utover året og havnet på et akseptabelt nivå året sett under ett.

I 2000 ble det registrert fem små arbeidsuhell som førte til sykefravær, i 2001 hadde vi to arbeidsuhell som begge førte til en dags sykefravær.


Sikkerhet
Det har vært gjennomført flere risikovurderinger. Internt har vi gjennomført risikovurderinger med hensyn til ekstraordinære utslipp og prosessavvik under produksjon av Sunde EPS og med hensyn på skade på personer og materielle verdier.

Ved hjelp av faglig uavhengige instanser har det vært gjennomført risikovurdering av polymerdivisjonens anlegg hos Brødr. Sunde as med fokusering på det ytre miljø. Det ble ikke påpekt noen forhold med høy risiko for uhell, og ikke noen forhold der et uhell kan gi betydelige miljøskader. Kommentarene som ble gitt var i hovedsak supplering av skriftlige prosedyrer for tilstandskontroll og vedlikehold av eksisterende anlegg.

Brann
I løpet av 2000 og 2001 var det ikke tilløp til brann i polymerdivisjonens lokaler.
 

Revisjoner og klager
I forbindelse med et båtanløp med styren hadde båten ikke utstyr for å ta imot dampretur fra landtank. Dette førte til at styren ble losset fra båten og inn på landtank uten at luften som ble fortrengt fra landtanken kunne tas om bord i båten, men ble sluppet ut over tanktoppen. Mengden styren er beregnet til maksimum 20 kg som ble sluppet ut over en lossetid på 12 timer. Imidlertid er lukteterskelen for styren svært lav, og naboer reagerte slik at både politi og brannvesen dukket opp på kaia. Det ble også oppslag i Sunnmørsposten neste dag. Hendelsen ble rapportert til SFT og er også avviksbehandlet internt i bedriften. For å unngå at hendelsen gjentar seg har bedriften siden stilt det kravet at alle båter som skal transportere styren for Brødr. Sunde as skal ha utstyr for å ta imot dampretur.

I perioden 2000 – 2001 hadde bedriften revisjon fra Arbeidstilsynet. For polymerdivisjonen medførte dette ingen avvik, men fem anmerkninger. Det arbeides fortsatt med å lukke disse funnene.


Oppnåelse av miljømål

For perioden 2000-2003 hadde Polymerdivisjonen satt seg følgende hovedmål:

Utslipp av pentan skal reduseres med 50% i løpet av kommende to-årsperiode.
Søl og spill fra produksjonen skal reduseres med 50% pr. produsert tonn første år.
Energiutnyttelsen pr. produsert tonn skal forbedres med 15%.
Det skal bygges hus over prosessavløpspumpen.
Vi skal redusere ekstern støy
Ved å investere i nytt renseanlegg har bedriften oppnådd målet med å redusere pentanutslippet med 50%. Dette ble dokumentert ved måling i februar 2002.

Søl og spill fra produksjonen ble redusert med ca. 90 % ved å installere utstyr som transporterer spill tilbake i produksjonen.

Målet var å reduserte energiforbruket pr. produserte tonn med 15% i løpet av 3 år. Vi har på 2 år oppnådd en reduksjon på 9,1%.

Vi hadde også satt oss det målet at vi skulle bygge hus over prosessavløpspumpen. Det er hittil ikke blitt gjort.

Det siste målet var å redusere utslipp av støy, noe som var under gjennomføring ved utarbeidelse av siste miljørapport og som ble dokumentert gjennomført i 2000.

Miljømål og program

Polymerdivisjonen hos Brødr. Sunde as har vedtatt ett hovedmål for perioden 2002-2004:

Energiforbruket pr. produserte tonn skal reduseres med minst 3% i løpet av 3 år.
 

I tillegg skal bedriften arbeide for ytterligere miljøforbedringer ved å:

fortsette å bruke biobrensel i stedet for fossilt brensel.
gjennomføre et mulighetsstudie for utnyttelse av beregnet sparepotensiale for energi.
utarbeide en plan for holdningsskapende miljøarbeid. Denne skal ha et konkret og meningsfylt innhold .
 
 
 

Neste miljøredegjørelse utgis senest i juli 2005.

 

 

Ålesund 31.05.2002

                                     

Rolf Fagervoll                                                       Liv Valaas
divisjonssjef Sunde®                                           miljøansvarlig
 

 


 

 


Brødr. Sunde as Tel.: +47 70 17 70 00  
Divisjon Sunde® Fax: +47 70 14 34 10 
Borgundfjordveien 118  
6010 Ålesund  E-post: post@sunde.no 
 

 

 

                                    MILJØREGNSKAP FOR BRØDR. SUNDE AS

POLYMERDIVISJONEN

2001   

Materialforbruk, utslipp, avfall og miljøforhold. Figuren under viser de vesentligste verdiene for 2001.

 

 

Reelt sett ble det generert mindre avfall i 2000 enn i 1999, men en del papp ble lagret i 1999 og levert i 2000. Derfor er det riktig å si at avfallsmengden pr. produserte tonn er blitt redusert hvert år.

AVFALLSFORDELING

 

 

Mengden med spesialavfall i 2001 er stor fordi det ble levert ca. 6 tonn med oljeholdig masse fra tankrengjøring.

 

Utslipp av styren til luft pr. tonn produsert Sunde EPS har vært nokså konstant etter at renseanlegg for styren ble installert i 1997. CO2 fra prosess er utslipp fra renseanlegget som dannes ved forbrenning av styren. I forbindelse med nytt renseanlegg som renser både styren og pentan, vil utslipp av pentan bli redusert fra og med 2002.

 

 

CO2 fra biobrensel inngår ikke i Kyotoavtalen fordi biologisk masse dannes blant annet av CO2 fra atmosfæren og en får dermed ingen nettoøkning av at denne forbrennes.

 

Flere langtidssykemeldte førte til stort sykefravær i 2000.